// home

Latest Post

Thiền trong thơ Nguyễn Trãi

Thiền có ảnh hưởng tới thơ Nguyễn Trãi, trong thơ Nguyễn Trãi có chất Thiền. Điều này đã được nhiều người nhận thấy[1]. Tuy nhiên nó ảnh hưởng tới đâu, nó chỉ là nhân tố ảnh hưởng hay còn là một bộ phận cấu thành văn hoá và văn chương Nguyễn Trãi? Những bài thơ […]

Updates

Welcome to Nguyễn Kim Sơn

Add you text here. Leave this and the heading blank to remove this completely.