// home

Latest Post

Ý NGHIỆP

Share Gần đây nhiều người nói tới vấn đề Khẩu nghiệp, coi đó là nghiệp nặng nề nhất. Tôi không cho là như vậy, đã là nghiệp thì nghiệp nào cũng là nghiệp cả. Nghiệp có nhiều loại, nói khái quát thì nó là những gì mà con người bằng hoạt động, hành vi, tình cảm, […]

Updates

Welcome to Nguyễn Kim Sơn

Add you text here. Leave this and the heading blank to remove this completely.