// archives

Bài nghiên cứu mới

This category contains 16 posts

Nho giáo trong tương lai văn hóa Việt Nam

Nguyễn Kim Sơn Việt Nam là một quốc gia thuộc vùng chịu ảnh hưởng của Nho giáo (Nho giáo văn hoá khuyên). Nho giáo đã từng ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc tới xã hội Việt Nam thời kỳ trung cận đại. Trải qua những chuyển biến xã hội, văn hoá thế kỷ 20, […]

Xu hướng hội nhập Tam giáo trong tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII

Nguyễn Kim Sơn[1] Một số từ  then chốt dùng trong bài viết: Tam giáo: chỉ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, trong đó thừa nhận Nho giáo với tư cách một tôn giáo đặc biệt. Trong bài viết có chỗ dùng Nho gia tương ứng với Nho giáo. Hội  nhập Tam giáo: Người viết […]

Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mỹ trong thơ Huyền Quang

SỰ ĐAN XEN CÁC KHUYNH HƯỚNG THẨM MỸ TRONG THƠ HUYỀN QUANG –Nghiên cứu trường hợp sáu bài thơ vịnh cúc (Bài viết đã đăng trên Nghiên cứu  Văn học, số 4, 2009. Tr 75-89) Nguyễn Kim Sơn Huyền Quang (1254-1334) hiện còn để lại một di sản văn chương vào loại khiêm tốn, với […]

Cội nguồn triết học của tinh thần Thiền nhập thế Trần Nhân Tông (陳仁宗)

Nguyễn Kim Sơn[1] Từ khóa: Phật tính; tam giáo; bất nhị; hòa quang đồng trần; lạc đạo, nhập thế. ( 佛 性; 三 教; 不二; 和光 同 塵;樂 道; 入 世) Tư tưởng Thiền của Trần Nhân Tông là tư tưởng Thiền nhập thế. Đây cũng là đặc điểm chung của tư tưởng các vị […]

Đạo đức công phu hay chính trị thực hành – Bàn về tư tưởng Nho giáo của Hồ Quý Ly

Nguyễn Kim Sơn[1] Hồ Quý Ly (1336- 1407)là nhân vật lịch sử đặc biệt và khá phức tạp. Việc đánh giá về Hồ Quý Ly xưa và nay rất khác nhau. Đã có khá nhiều các cuộc hội thảo, các chuyên luận, tiểu thuyết, tiểu luận, luận văn viết về Hồ Quý Ly, nhưng có […]

Tư tưởng luân lý mới của các nhà Nho Duy Tân trong “Tân đính luân lý giáo khoa thư”

Nguyễn Kim Sơn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Dẫn nhập “Tân đính luân lý giáo khoa thư” là một cuốn sách giáo khoa dạy luân lý của  Đông kinh nghĩa thục được biên soạn khắc in,  phát hành phục vụ việc giảng dạy trong nhà trường. Nó được viết […]