// archives

Archive for November, 2010

Đạo đức công phu hay chính trị thực hành – Bàn về tư tưởng Nho giáo của Hồ Quý Ly

Nguyễn Kim Sơn[1] Hồ Quý Ly (1336- 1407)là nhân vật lịch sử đặc biệt và khá phức tạp. Việc đánh giá về Hồ Quý Ly xưa và nay rất khác nhau. Đã có khá nhiều các cuộc hội thảo, các chuyên luận, tiểu thuyết, tiểu luận, luận văn viết về Hồ Quý Ly, nhưng có […]

Tư tưởng luân lý mới của các nhà Nho Duy Tân trong “Tân đính luân lý giáo khoa thư”

Nguyễn Kim Sơn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Dẫn nhập “Tân đính luân lý giáo khoa thư” là một cuốn sách giáo khoa dạy luân lý của  Đông kinh nghĩa thục được biên soạn khắc in,  phát hành phục vụ việc giảng dạy trong nhà trường. Nó được viết […]