// archives

Archive for December, 2010

Xu hướng hội nhập Tam giáo trong tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII

Nguyễn Kim Sơn[1] Một số từ  then chốt dùng trong bài viết: Tam giáo: chỉ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, trong đó thừa nhận Nho giáo với tư cách một tôn giáo đặc biệt. Trong bài viết có chỗ dùng Nho gia tương ứng với Nho giáo. Hội  nhập Tam giáo: Người viết […]

Thuyết “Bát vinh, bát sỉ” của Hồ Cẩm Đào

Tháng 3 năm 2009, tại buổi họp tổ trong Đại hội toàn quốc Chính Hiệp (Hội nghị chính trị hiệp thương Trung Quốc-tổ chức chính trị xã hội tương đương với Mặt trận Tổ quốc của Việt Nam), Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm […]

Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mỹ trong thơ Huyền Quang

SỰ ĐAN XEN CÁC KHUYNH HƯỚNG THẨM MỸ TRONG THƠ HUYỀN QUANG –Nghiên cứu trường hợp sáu bài thơ vịnh cúc (Bài viết đã đăng trên Nghiên cứu  Văn học, số 4, 2009. Tr 75-89) Nguyễn Kim Sơn Huyền Quang (1254-1334) hiện còn để lại một di sản văn chương vào loại khiêm tốn, với […]

Cội nguồn triết học của tinh thần Thiền nhập thế Trần Nhân Tông (陳仁宗)

Nguyễn Kim Sơn[1] Từ khóa: Phật tính; tam giáo; bất nhị; hòa quang đồng trần; lạc đạo, nhập thế. ( 佛 性; 三 教; 不二; 和光 同 塵;樂 道; 入 世) Tư tưởng Thiền của Trần Nhân Tông là tư tưởng Thiền nhập thế. Đây cũng là đặc điểm chung của tư tưởng các vị […]