// archives

Archive for June, 2011

Tư tưởng quý sinh của Nho gia – nhân bàn về tâm lý mong chết toàn thây và hoạt động hiến tạng hiện nay

Cách đây ít hôm có người hỏi tôi về vấn đề có liên quan tới quan niệm mong muốn chết toàn thây trong văn hóa và tâm thức người Việt, điều này có liên quan tới  tạo dư luận cho việc hiến tạng cứu người hiện nay. Tôi cũng chưa trả lời được vì thấy […]

“Khổng giáo phê bình tiểu luận” của Đào Duy Anh trong lịch sử nghiên cứu Nho giáo thế kỷ XX

Trong xu hướng tổng kết thế kỷ XX, đánh giá lại, định vị những công trình nghiên cứu có ý nghĩa lớn như Khổng giáo phê bình tiểu luận (Quan hải tùng thư, Huế, 1938) là việc làm rất cần thiết. Đã đủ độ lùi cần thiết của thời gian để chúng ta định vị […]

Lương Thấu Minh và sự khởi xướng Tân nho học Hiện đại

Đánh giá về triết học Trung Quốc thế kỷ XX, các học giả thế giới  và  Trung Quốc đều cho rằng, dòng tư tưởng có sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng  tới Trung Quốc hiện đại  sau chủ nghĩa Mác Lê nin chính là tư tưởng Tân Nho gia hiện đại. Tân […]

Đôi lời vê việc sử dụng các thuật ngữ nghiên cứu nho giáo hiện nay

Hiện nay Nho giáo đang là đối tượng được giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn chú ý. Nó là một vấn đề văn hóa, học thuật quan trọng của quá khứ, là vấn đề cần thiết cho hôm nay. Trong các công trình nghiên cứu trực tiếp về Nho giáo hoặc […]

Mất người và phí lời

Sách Luận ngữ có ghi lời Khổng tử như sau: 子曰:「可與言而不與之言,失人;不可與言而與言,失言。知者不失人,亦不失言」 (《論語·衛靈公第十五》) ( Tử viết: “ khả dữ ngôn nhi bất dự chi ngôn, thất nhân; Bất khả dữ ngôn nhi dữ ngôn, thất ngôn. Trí giả bất thất nhân, diệc bất thất ngôn). Có thể dịch nghĩa là: Với người có thể cùng nói […]