// archives

Archive for May, 2012

Sự nhất thể của Thiền lạc và thi hứng hay tiếng hoan hỷ của tâm không – luận về ba bài thơ cảnh chiều tà của Trần Nhân Tông

  Nguyễn Kim Sơn[1] Trong số trên 30 bài thơ mà Trần Nhân Tông để lại, có ba bài thơ  nói về  cảnh chiều tà. Đó là các bài Vũ Lâm thu vãn; Lạng châu vãn cảnh; và Thiên trường vãn vọng.  Đọc kỹ các bài này thấy chúng có những điểm chung lý thú […]