// archives

Archive for August, 2012

Vận động cải cách văn thể, tâm thái sĩ phu và động hình của văn chương cuối thế kỷ XVII, thế kỷ XVIII

            Tóm tắt: Trong thời kỳ trung đại, văn chương khoa cử và văn chương sáng tác tự do có mối liên hệ hết sức mật thiết. Văn thể với tư cách vừa là hình thức thể hiện lẫn đặc điểm tinh thần chủ thể sáng tạo được thể hiện ra cũng vì thế […]

Tính hữu ích của cái vô dụng

            Phật giáo luận giải về sự khổ rất đa dạng, có tứ khổ, thập khổ, bát khổ, nội khổ, ngoại khổ cho tới bát bách khổ, vạn khổ… Tức là rất khổ tâm luận về khổ. Nhưng trong các luận giải về khổ vô cùng phong phú đó không thấy cái khổ vì […]

Vài chuyện tản mạn có liên quan tới người Nhật Bản

   Có mấy mẩu chuyện vụn vặt nghe được chỗ này chỗ kia, kể lại để … mà kể.           1. Tôi có một anh bạn người Nhật, anh ấy là giáo sư của Đại học Tokyo. Chúng tôi có một thời gian cùng làm việc tại một viện nghiên cứu, buổi trưa chúng tôi […]