// archives

Archive for December, 2012

Hoạt động diễn dịch Hán – Nôm kinh điển Nho gia của các nhà nho Việt Nam– Phân tích từ góc độ mục tiêu và bản chất

NGUYỄN KIM SƠN[i]  1. Diễn Nôm – một loại hoạt động kinh học của nhà nho Việt Nam Nói tới kinh học của Nho gia, người ta nghĩ ngay tới những hoạt động như truyện, chú, tiên, sớ, luận, khảo, giải nghĩa, diễn nghĩa, huấn hỗ, khảo chứng…. Các hoạt động trên nhằm làm rõ […]