// archives

Archive for January, 2013

Đọc lại và nghĩ

GS Trần Đình Hượu trong thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 đã độc lập đặc hành, suy tư theo hướng : ” đến hiện đại từ truyền thống“. Ông đã khẳng định một hướng suy nghĩ, một tầm nhìn riêng để nghiên cứu. Vấn đề không phải ở chỗ soi tìm trong quá khứ […]