// archives

Archive for June, 2013

Hoan hỷ

Chiều nay, bưu điện Cầu Giấy gọi ra nhận bưu kiện từ Trung Quốc gửi. Đang bận việc cũng phải chạy ra nhận ngay, vì biết rằng đó chính là thứ mà mình mong đợi từ lâu. Thế là tập 1, Tinh hoa Nha tạng, phần Việt Nam đã ra mắt độc giả thế giới. […]