// archives

Archive for July, 2013

Việc tu Phật của mỗi người có khác nhau

           Xưa có một ông vua  hỏi một vị Lạt ma rằng:           “Đệ tử luôn nguyện giữ giới, không sát sinh, hy sinh hưởng thụ của mình để giữ sự sống cho loài vật, vậy mà vẫn chưa đạt được chí hướng, xin thầy có cách nào thì dậy bảo  cho?”           Lạt ma […]

KỸ, NGHỆ VÀ ĐẠO ( Thuật cổ)

           Làm một việc gì, sáng tạo cái gì hay thực hành một nghề nghiệp nào đó, cổ nhân chia ra ba thang nấc của sự thành thạo và mức độ điêu luyện, gồm Kỹ, Nghệ và Đạo.           Kỹ là kỹ thuật, là công nghệ, là tầng thứ mà người ta nắm bắt được […]