// archives

Archive for September, 2013

Sỉ cảm của Nho gia

          Trong tu dưỡng luận của Nho gia, có phạm trù ” sỉ ” (恥), hay tri sỉ, tự sỉ, tức lòng biết hổ thẹn, biết nhục. Theo Nho gia, nó là phẩm chất thiên tạo, sinh ra đã có, và con  người cần phải biết giữ gìn, mở mang nó, làm cho nó luôn […]