// archives

Archive for October, 2013

Họa và phúc

    Chuyện xưa kể lại, đại để nhớ được  rằng: có mấy cha con nhà kia, chán cảnh quan trường, lánh đời vào núi, trồng ngô kiếm củi lấy ăn, đào giếng lấy nước, sống qua ngày thanh đạm. Bỗng một hôm, người cha lên rừng lấy củi, lúc về nhà thấy các con hân […]

Mối quan tâm chung cục của nhà Nho

          Cái chết ( tử vong) là vấn đề lớn mà nhân loại đối mặt. Tất  cả các tôn giáo hay học thuyết lớn đều đề cập tới vấn đề này với những mức độ khác nhau. Nhà Nho coi trọng cả sự sống và sự chết, tuy nhiên mối quan tâm chính của họ […]