// archives

Archive for March, 2014

Bố thí

Bố thí hay gọi đầy đủ là bố thí ba la mật đa  là một hạnh,  là một phép tu  trong  lục độ ( sáu phẩm đức hạnh giúp người ta vượt qua trở ngại mà tới cõi giác ngộ). Bố thí là cho, biết cho, biết trao. Khi làm công việc đó, người ta […]