// archives

Archive for April, 2014

Đọc sách và sự gia tăng tri thức

           Tri thức tăng trưởng nhiều hay ít, nhanh hay chậm không hẳn nằm ở chỗ ta đọc nhiều hay ít. Đã có ai đó nói rằng, người suốt đời chỉ đọc có một cuốn sách cũng đáng nể không kém người đọc vạn cuốn sách. Sao vậy? Cuốn sách mà người đó đọc suốt […]