// archives

Archive for June, 2014

Cảm và tưởng

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ của tình hình thời sự, bối cảnh chính trị và các vấn đề nóng của kinh tế xã hội.  Bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực này cũng thấu hiểu điều đó, nhưng quả thực có trải […]