// archives

Archive for October, 2014

Cơn gió và đám cỏ

Trong sự quan tâm đặc biệt tới đạo đức và nhân cách, Nho gia phân biệt con người chủ yếu có hai loại: loại sống có đạo, nhân cách tốt, biết tu dưỡng và phát triển đạo đức ( quân tử) và loại vô đạo, thiếu đức, kém nhân cách, phần tử xấu, hay chơi […]

Bất dĩ nhân phế ngôn

Ở đời, một khi đã không thích ai thì người đó nói gì cũng bị cho là dở, họ càng nói càng ghét, càng nói càng khó chịu. Mà đã thích ai thì nói dở cũng thành hay. Đúng là “ yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. […]