// archives

Archive for January, 2015

Nhị quá và thiên nộ

“ Bất nhị quá, bất thiên nộ”, đó là lời mà Khổng tử khen người học trò xuất sắc nhất- Nhan Hồi. Ông thầy lớn này luôn dành những lời đánh giá cao nhất  cho Nhan Hồi, đánh giá rằng ông làm được những việc khó mà người khác ít hoặc thậm chí không thể […]