// archives

Archive for February, 2015

Gà trống, rắn độc và lợn

Có ba con vật mà kinh điển Phật giáo nói tới nhiều lần và được xem như những biểu tượng quan trọng, đó là con gà trống, rắn độc và con lợn. Ba con vật này là biểu tượng của Tam độc: THAM, SÂN, SI (贪、瞋、痴- tham dục, oán hận và ngu độn). Gọi là […]

Ngũ thập tri thiên mệnh

Cách đây hơn 2600 năm, Khổng Phu tử khi tổng kết lại các chặng đường và thời điểm quan trọng trong đời mình đã nói về mốc 50 tuổi: “ ngũ thập tri thiên mệnh” ( 50 tuổi biết mệnh trời). Cho tới ngày nay hậu nhân quen hiểu và thường hiểu câu này là […]