// archives

Archive for December, 2015

Ý NGHIỆP

 Gần đây nhiều người nói tới vấn đề Khẩu nghiệp, coi đó là nghiệp nặng nề nhất. Tôi không cho là như vậy, đã là nghiệp thì nghiệp nào cũng là nghiệp cả. Nghiệp có nhiều loại, nói khái quát thì nó là những gì mà con người bằng hoạt động, hành vi, tình cảm, […]

LỬA NÓNG VÀ BĂNG LẠNH

            Ở đời ai cũng mong mọi việc diễn ra thuận lợi, ai cũng cầu may mắn.  Người ta chúc nhau cũng chúc ” nhất phàm phong thuận, thượng lộ bình an” chứ không ai cầu chúc điều khó khăn sẽ tới. Cầu là vậy, nhưng trong thực tế, cầu có thể được, ước có […]