// archives

Archive for November, 2017

QUẢN KIẾN VỀ TRỤC TÂM TƯ TƯỞNG CỦA TRẦN PHU TỬ

Kể từ  bài viết đầu tiên công bố năm 1967 tới bài cuối cùng hoàn thành vào năm 1994, cả bài đã công bố và bài chưa công bố ở bất kỳ đâu, học giả Trần Đình Hượu[1]  đã để lại cho đời gần 100 bài viết, trong đó có những bài có dung lượng […]

BẬC THẦY VĨ ĐẠI NHẤT CỦA CHÚNG TA

Một người bình thường muốn trưởng thành cần tới sự hỗ trợ và dẫn dắt hay tác thành của rất nhiều những bậc thầy. Người ta hay nói tới người thầy rộng lớn là cuộc đời hay sách vở, nhưng tôi nghĩ người thầy vĩ đại nhất mà ta phải kể tới là NGƯỜI THẦY […]