// you're reading...

Bài lưu trữ

Lương Thấu Minh và sự khởi xướng Tân nho học Hiện đại

Đánh giá về triết học Trung Quốc thế kỷ XX, các học giả thế giới  và  Trung Quốc đều cho rằng, dòng tư tưởng có sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng  tới Trung Quốc hiện đại  sau chủ nghĩa Mác Lê nin chính là tư tưởng Tân Nho gia hiện đại. Tân Nho gia hiện đại có những đại biểu ưu tú của mình, có những thành tựu tư tưởng to lớn đóng góp vào sự phát triển của tư tưởng Trung Quốc hiện đại và thế giới. Hiện nay, Tân Nho gia vẫn tiếp tục duy trì và phát triển. Những  ưu nhược, tích cực và hạn chế của Tân Nho gia hiện đại đang là đối tượng được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn châu Á và thế giới. ở thời điểm hiện nay, giới thiệu diện mạo và phân tích đặc điểm của tư tưởng Tân Nho gia là việc làm cần thiết.  Tân Nho gia là một hiện tượng phức tạp, cần có những công trình quy mô lớn để giới thiệu về họ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ có ý định giới thiệu về một nhân vật quan trọng, người có công đầu trong việc vạch đường hướng cho Tân Nho gia, kiến lập những truyền thống và đường hướng tinh thần cơ bản cho Tân Nho gia. Bài viết này được coi như sự giới thiệu mở đầu về Tân Nho gia hiện đại.

TOÀN VĂN XIN XEM LIÊN KẾT BÊN DƯỚI

Luong Thau Minh va Tan nho gia Hien dai

3 people like this post.