// you're reading...

Tản văn triết học Tống Minh

Tài liệu môn học “Tản văn triết học Tống Minh”

Tài liệu môn học “Nho học Tống Minh” gồm các file dưới đây:

  1. Truyền tập lục Cận tư lục (Văn bạch đối chiếu) 传习录近思录 文白对照 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 13,98MB) DOWNLOAD
  2. Chu Đôn Di tập 《周敦颐集》 (Định dạng file: DOC, dung lượng: 138,50 KB) DOWNLOAD
  3. Chu tử ngữ loại, quyển 1 朱子語類卷第一 (Định dạng file: DOC, dung lượng: 972 KB) DOWNLOAD
  4. Chính mông 正蒙 (Định dạng file: DOC, dung lượng: 72,50 KB) DOWNLOAD
  5. Tượng Sơn ngữ lục 象山语录 (phần 1) (Định dạng file: PDF, dung lượng: 8,17 MB) DOWNLOAD
  6. Tượng Sơn ngữ lục象山语录 (phần 2) (Định dạng file: PDF, dung lượng: 6,91MB) DOWNLOAD

 

TOÀN BỘ HỌC LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MÔN HỌC CÓ THỂ TÌM THẤY Ở ĐÂY:

http://www.nguyenkimson.net/data/tongminh/

 

3 people like this post.