// you're reading...

Luận ngữ - Mạnh tử

Tài liệu môn học “Luận ngữ” và “Mạnh tử”

Tài liệu môn học “Luận ngữ” và “Mạnh tử” gồm các file dưới đây:

  1. Mạnh tử toàn dịch 孟子全译 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 350 KB) DOWNLOAD 
  2. Mạnh tử tự nghĩa sớ chứng 孟子字义疏证 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 4617 KB) DOWNLOAD 
  3. Mạnh tử tập chú 孟子集注 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 1077 KB) DOWNLOAD  
  4. Chu Hi Tứ thư tập chú 朱熹四书集注 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 589 KB) DOWNLOAD 
  5. Luận ngữ dịch chú của Dương Bá Tuấn (file văn bản) 論語譯註 楊伯俊 (Định dạng file: DOC, dung lượng: 3275 KB) DOWNLOAD
  6. Luận ngữ tập chú 论语集注 (Định dạng file: DOC, dung lượng: 443 KB) DOWNLOAD

 

TOÀN BỘ HỌC LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MÔN HỌC CÓ THỂ TÌM THẤY Ở ĐÂY:

http://www.nguyenkimson.net/data/luanngumanhtu/

Nếu gặp bất kì khó khăn nào trong việc tải files và mở files, xin liên hệ đến email: [email protected] để thông báo. Xin chân thành cảm ơn.

 

 

10 people like this post.